en | de | es | gl
Sobre PaGeS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
|
Equipo
|
Contacto

Axuda


Na busca sinxela, buscará por defecto na totalidade do corpus. Aquí pode activar a busca no Europarl e/ou no TED.

Na busca avanzada pode delimitar a súa busca empregando diferentes filtros dende os menús despregables. Ademáis, pode activar / desactivar as opcións que se atopan sobre os campos de busca.

Por defecto aplicaráse a lematización a súa busca. Para buscar a forma exacta dunha palabra ou dunha secuencia de palabras debe introducirse entre comillas " " (v. táboa 1 e 2)

Pódense empregar comodines para caracteres individuais (?) ou caracteres múltiples (*) ou para a busca difusa (~). (v. táboa 1)

Para buscas máis complexas, pódense empregar os operadores AND, OR, NOT e o operador de distancia ~ ou unha combinación deles. Estas buscas teñen que ir precedidas por [SS] (Solr Search) (v. táboa 1 e 2).

Pódense buscar unha palabra ou unha secuencia de palabras (= buscas multipalabra) (v. táboa 2).

Os resultados das buscas multipalabra inclúen fragmentos de texto nos que as palabras consultadas aparecen a unha distancia de 0, 1 ó 2 palabras. Para distancias maiores entre as palabras buscadas, ten que inserirse o operador de distancia ~3, ~4, etc. despois da última palabra da consulta. A consulta comenzará con [SS].

Nas buscas multipalabra tamén pódese empregar o comodín de varios caracteres (*) para consultar calquera token (normalmente unha palabra). Tamén puede empregar a expresión regular [a-z]+ para buscar calquera palabra. Estas buscas deben ir precedidas de [SS] (Solr Search) (s. táboa 2).

Na busca avanzada admítense buscas bilingües. Para buscar unha expresión cunha correspondencia específica noutra lingua, introdúcense ambos termos (palabras ou secuencias de palabras) nou campo da lingua correspondente (v. táboa 3).


Exemplos de busca

Táboa 1: Palabra simple

 Busca  Resultados
brachte bringen, brachte, hat gebracht, bringt, brachten…
"brachte" brachte
relataría relataría, relatar, relataba, ha sido relatado…
"relataría" relataría
er*gen erschlagen, ertragen, erzogen, Erfahrungen,…
er??gen
er???gen
erzogen, erlegen, ergen…
ertragen
*weise verständlicherweise, seltsamerweise, … (PERO NON Weise)
Rithmus~ Rythmus, Rithmus, Rittmus
[SS] "Glück" NOT gut Glück (palabra exacta) PERO NON gut (lemmatizada)
[SS] er*gen NOT *ungen erklingen, erschlagen, ergeben, … PERO NON Erfahrungen, Erkundungen, …

Táboa 2: Busca multipalabra

A orde das palabras da consulta é relevante

 Busca  Resultados
gutes Buch gutes und altes Buch, gute Bücher, guten Büchern,…
"gutes Buch" gutes Buch
gut "Buch" gute Buch, gutes Buch, großes Buch e gut Glück (gut lematizada e Buch palabra exacta)
hat Angst Lemmas haben e Angst a unha distancia de 0 ou 1 palabras: habe Angst, hat Angst, hatte solche Angst, habe keine Angst, hatte ich Angst, hatte sowieso Angst
llevar a cuestas Lemmas llevar, preposición a e lemma cuestas a unha distancia de 0 o 1 palabras entre cada unha (formas) delas: llevar a cuestas, lleva nada a cuestas, lleva siempre a cuestas …
"llevar a cuestas" llevamos a cuestas
[SS] quedar remedio~2 Lemmas quedar e remedio a unha distancia máxima de 2 palabras: quedó más remedio, quedaba otro remedio, queda expuesto sin remedio
[SS] hinter * her hinter ihm her, hinter Otello her, hinter Informationen her
[SS] an [a-z]+ vorbei am Fenster vorbei, an ihm vorbei

Táboa 3: Busca bilingüe

 Busca  Resultados
DEUTSCH: Mut
ESPAÑOL: valor
Bitexts onde Mut corresponde con valor.
DEUTSCH: Mut
ESPAÑOL: [SS] NOT valor
Bitexts onde Mut non corresponde con valor.
DEUTSCH: bleiben übrig~3
ESPAÑOL: "queda más remedio"
Bitexts cos lemmas bleiben e übrig a unha distancia máxima de 3 palabras en alemán e a frase exacta queda más remedio en español.
DEUTSCH: [SS] NOT Unterschied
ESPAÑOL: [SS] marcar diferencia~2
Bitexts cos lemmas marcar e diferencia a unha distancia máxima de 2 palabras (marca las diferencias, marca grandes diferencias, marcaba una importante/honda diferencia) , pero onde diferencia non corresponde con Unterschied.

Si o termo de busca está precedido por [SS] (Solr Search), ten un dominio total da sintaxe da consulta que emprega a ferramenta subxacente Apache Solr. Versión 7.5.0. Para máis información sobre a sintaxe da consulta de Solr, por favor faga clic aquíPresentación dos resultados

Os resultados mostranse en sets de 100 bitextos.

A lingua da expresión introducida considérase a lingua orixinal. Nas buscas bilingües consideraráse lingua orixinal o alemán.

As coincidencias dos textos orixinais móstranse primeiro na columna da esquerda e as coincidencias dos textos traducidos na columna da dereita. Nos casos en que ambas versións sexan traducións dunha terceira lingua ou se descoñece a lingua orixinal, o alemán preséntase convencionalmente na columna da esquerda e o castelán na columna da dereita.

En canto á ordenación dos resultados, móstranse en primeiro lugar as ocurrencias nos textos orixinais, despóis móstranse as ocurrencias nas traduccións e, por último, as ocurrencias nas traduccións de terceiras linguas.

Despóis de cada ocurrencia, aparece entre corchetes o ID da obra, a parte e o número ou título do capítulo á que pertence [0000, 1, 1].

Ao facer clic na obra, obténse unha páxina onde se pode expandir o contexto e eventualmente consultar outros detalles da información bibliográfica.

Nos textos atopánse as seguintes abreviaturas:

[n_t_s] no texto de tradución significa que non se traduciu unha secuencia orixinal, que figura igualmente entre corchetas.

[a_s_t] no texto orixinal significa que na tradución se ten agregado unha secuencia, mostrada entre corchetas.

[…] indica que se ha omitido un fragmento de texto da obra (en orixinal e en tradución).

                                                    
PaGeS Vers. 2.1
Derradeira actualización : 04.12.2023
ISLRN 300-741-224-666-2
ISSN 2605-5228 ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).