en | es | de | gl
Sobre PaGeS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
|
Equipo
|
Contacto

Axuda


Na Búsqueda sinxela, buscará por defecto na totalidade do corpus. Aquí pode activar a búsqueda no Europarl.

Na Búsqueda avanzada pode delimitar a súa búsqueda empregando diferentes filtros dende os menús despregables.* Ademáis, pode activar / desactivar as opcións que se atopan sobre os campos de búsqueda.

Por defecto aplicaráse a lematización a súa búsqueda. Para buscar a forma exacta dunha palabra ou dunha secuencia de palabras debe introducirse entre comillas " " (v. tabla 1 y 2).

Pódense empregar comodines para caracteres individuais (?) ou caracteres múltiples (*) ou para a búsqueda difusa (~). (v. tabla 1)

Para búsquedas más complexas, pódense empregar os operadores AND, OR, NOT e o operador de distancia ~ ou unha combinación deles. Estas búsquedas han de ir precedidas por [SS] (Solr Search) (v. tabla 1 y 2).

Pódense buscar unha palabra ou unha secuencia de palabras (= búsquedas multipalabra) (v. tabla 2).

Na búsqueda avanzada admítense búsquedas bilingües. Para buscar unha expresión cunha correspondencia específica noutra lingua, introdúcense ambos termos (palabras ou secuencias de palabras) nou campo da lingua correspondente (v. tabla 3).


Exemplos de búsqueda

Táboa 1: Palabra simple

 Búsqueda  Resultado
Buch Buch, Bücher, Buches, Büchern
"Buch" Buch
relataría relataría, relatar, relataba, ha sido relatado…
"relataría" relataría
er*gen erschlagen, ertragen, erzogen, Erfahrungen,…
er??gen erzogen, erlegen, ergen…
*weise verständlicherweise, seltsamerweise, … (PERO NON Weise)
Rithmus~ Rythmus, Rithmus, Rittmus
[SS] "Glück" NOT gut Glück (palabra exacta) PERO NON gut (lematizado)
[SS] er*gen NOT *ungen erklingen, erschlagen, ergeben, … PERO NON Erfahrungen, Erkundungen, …

Táboa 2: Búsqueda multipalabra

 Búsqueda  Resultado
gutes Buch gutes Buch, gute Bücher, guten Büchern, …
"gutes Buch" gutes Buch
gut "Buch" das gute und alte Buch, gutes Buch, großes Buch und gut Glück (gut lematizado e Buch como palabra exacta)…
llevar a cuestas llevar a cuestas, a cuestas llevaba, hemos llevado a cuestas, …
"llevamos a cuestas" llevamos a cuestas
[SS] er*gen NOT *ungen AND *weise erklingen, erschlagen, ergeben, … PERO NON Erfahrungen, Erkundungen E paarweise, verständlicherweise, …
[SS] (quedar remedio)~2 Lemas quedar e remedio a unha distancia máxima de dúas palabras. …
[SS] "quedar remedio"~2 Formas exactas quedar y remedio a unha distancia máxima de dúas palabras.

Táboa 3: Búsqueda bilingüe

 Búsqueda  Resultado
DEUTSCH: Mut
ESPAÑOL: valor
Bitextos nos que Mut correspóndese con valor
DEUTSCH: Mut
ESPAÑOL: [SS] NOT valor
Bitextos nos que Mut non se corresponde con valor
DEUTSCH: [SS] bleiben übrig~3 ESPAÑOL: [SS] "queda más remedio" Bitextos cos lemas bleiben e übrig a unha distancia máxima de 3 palabras en alemán e a frase exacta queda más remedio en español.

Si o termo de búsqueda está precedido por [SS] (Solr Search), ten un dominio total da sintaxe da consulta que emprega a ferramenta subxacente Apache Solr. Versión 7.5.0. Para más información sobre a sintaxe da consulta de Solr, por favor faga clic aquí.Presentación dos resultados

A lingua da expresión introducida considérase a lingua orixinal. As búsquedas oriéntanse pola lingua da expresión de búsqueda.

As ocurrencias nos textos orixinais son presentadas na columna esquerda y as ocurrencias nos textos traducidos á dereita. Nos casos no que as versións alemana e española sexan ambas traducións dunha terceira lingua preséntase convencionalmente o español na columna esquerda.

En canto á ordenación dos resultados, móstranse en primeiro lugar as ocurrencias nos textos orixinais, a continuación as ocurrencias nas traducións y, por último, as ocurrencias nas traducións de terceiras linguas.

Nas búsquedas bilingües para a ordenación considerarese lingua orixinal o alemán.

Despois de cada ocurrencia, aparece entre corchetes o ID da obra, a parte e o número ou título do capítulo á que pertence [0000, 1, 1].

Ao facer clic no ID da obra, obtense unha páxina onde se pode expandir o contexto e consultar outros detalles da información bibliográfica.

Nos textos atópanse as seguintes abreviaturas:

[n_t_s] no texto de traducción significa que non se traduciu unha secuencia orixinal, que figura igualmente entre corchetes.

[a_s_t] no texto orixinal significa que na traducción agregouse unha secuencia, mostrada entre corchetes.

[…] indica que se omitiu un fragmento de texto da obra (en orixinal e en traducción).


* Para as linguas empréase o código standard ISO 639-1, para las variantes dialectales se añade a éste el código de dos letras ISO 3166-2 del respectivo país.

eses
español de España dede
alemán de Alemania
esar
español de Argentina deat
alemán de Austria
esco
español de Colombia dech
alemán de Suiza
esmx
español de México
espe
español de Perú
PaGeS Vers. 2.0
Actualización : 22.11.2022
ISLRN 300-741-224-666-2 ISSN
2605-5228 ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).